free
hit counter
Skip to main content

Met welke problemen kan je hier terecht?

Hieronder vind je een richtinggevend overzicht van de klachten en problemen waarmee je in De Sprekerij terechtkan. 

Klik op een vraagteken bij een probleemdomein om te bekijken bij welke medewerkers je met dat soort problemen kan aankloppen.  Mogelijk doen zich problemen op meerdere domeinen tegelijk voor. Dat is niet abnormaal.

In veel gevallen kan je bij elk van onze medewerkers terecht. Je mag je dan laten leiden door praktische overwegingen (zitdagen, wachttijd, enz.) en door de vraag wie jou aanspreekt. Bij sommige soorten problemen wend je je best tot een gespecialiseerde medewerker.


Angst

faalangst — fobische klachten — paniekaanvallen — sociale angst — andere angstklachten

Stress en nervositeit

slaapproblemen — piekeren en rumineren — gejaagdheid — acute stressstoornis — lichamelijke spanning — hooggevoeligheid — andere stressklachten

Stemming

neerslachtigheid — depressie — dysthymie — zingevingsproblemen — suïcidaliteit — lusteloosheid — problemen met emotieregulatie — automutilatie — woede en agressie — stemmingswisselingen — andere stemmingsklachten

Trauma

enkelvoudig trauma (ingrijpende gebeurtenis) — posttraumatische stressstoornis — hechtingstrauma — dissociatieve stoornis — meervoudig of complex trauma — vroegkinderlijk trauma — andere traumagerelateerde klachten

Zelfbeeld en identiteit

negatief of laag zelfbeeld — innerlijke verdeeldheid — problemen met het lichaamsbeeld — perfectionisme — onzeker toekomstbeeld — inter- of transculturele identiteitsproblemen — andere zelfbeeld- en identiteitsproblemen

Persoonlijkheid

hechtingsproblemen — problemen met het narcisme — “borderline” persoonlijkheid — andere persoonlijkheidsproblemen en persoonlijkheidsstoornissen

Psychosomatiek

fibromyalgie — chronische vermoeidheid — onverklaarde of vage lichamelijke klachten — andere psychosomatische klachten

Dwang en verslaving

obsessief-compulsieve klachten — middelenmisbruik — verslaving — eetstoornissen — andere dwang- en verslavingsproblemen

Aandacht

ADHD — ADD — andere aandachtsproblemen

School

schoolmoeheid — motivatieproblemen — leerproblemen — intelligentieproblemen — onderprestatie — problemen met de schoolcultuur — pesten op school — problemen rond studieoriëntatie — grensoverschrijdend gedrag op school — andere schoolgerelateerde problemen

Werk

burn-out — motivatieproblemen — onderprestatie — problemen met de bedrijfscultuur — pesten op het werk — problemen rond loopbaanoriëntatie — grensoverschrijdend gedrag op het werk — andere werkgerelateerde problemen

Partnerrelatie

relationele vervlakking — partnergeweld — niet overeenstemmende seksuele noden — andere partnerrelatieproblemen

Gezinsrelaties

moeilijke gezinsrelaties — opvoedingsvragen en -problemen — problematische opvoedingssituatie — geweld in het gezin — incest — andere gezinsproblemen

Sociale omgang

autismespectrumstoornissen — sociale angsten en remmingen — assertiviteitsproblemen — verminderde sociale vaardigheden — problemen met conflicthantering — pesten — andere sociale omgangsproblemen

Seksualiteit

problemen rond genderidentiteit — problemen rond seksuele geaardheid — verhoogde of verlaagde seksuele zin — vaginisme — erectieproblemen — andere seksuele (identiteits)problemen

Rouw en verlies

verwerking van sterfgeval — verwerking van relatiebreuk — verwerking van echtscheiding van de ouders — pathologische rouw — andere rouw- en verlieservaringen

Lichamelijk lijden

psychische problemen door lichamelijke ziekte — psychische problemen door ongeval — psychische problemen door chirurgische ingreep — andere vormen van psychisch lijden door lichamelijk lijden

Psychose

psychosegevoeligheid — gestabiliseerde psychotische problematiek

Welke hulp mag je verwachten?

Psychologische hulpverlening is menselijk maatwerk. Schijnbaar gelijkaardige problemen kunnen een heel verschillende achtergrond hebben en dus ook een andere aanpak vereisen. Daarom bestaat elk aanbod in een flexibele, vraaggerichte combinatie van elkaar aanvullende hulpvormen. 

Deontologie van de psycholoog

In België zijn psychologen gebonden aan de deontologische code voor Belgische psychologen. Bekijk de krachtlijnen.