free
hit counter
Skip to main content

Deontologie van de psycholoog

In België zijn psychologen gebonden aan de deontologische code voor Belgische psychologen. Hieronder vind je de krachtlijnen. 

Het beroepsgeheim van de psycholoog

Een psycholoog respecteert zijn beroepsgeheim. Ook als hij in het belang van de cliënt bepaalde informatie over de cliënt zou willen delen met andere personen die gebonden zijn aan het beroepsgeheim, moet hij daarvoor de voorafgaandelijke geïnformeerde instemming krijgen van de cliënt. In principe kan enkel een rechter het beroepsgeheim opheffen.

De waardigheid en de rechten van de cliënt

Een psycholoog respecteert de rechten van de persoon van de cliënt. Denk aan mensenrechten zoals het recht op waardigheid, het recht op vrijheid, het recht op privacy, het recht op autonomie en het recht op integriteit. Hij behandelt al zijn cliënten met gelijk respect en met een welwillende neutraliteit.

De verantwoordelijkheid van de psycholoog

Een psycholoog oefent zijn beroep autonoom uit en is persoonlijk verantwoordelijk voor wat hij beroepshalve doet en laat. Hij kent zijn eigen grenzen, is ook op de hoogte van eventuele nadelen van bepaalde interventies en neemt de verantwoordelijkheid op voor gemaakte fouten door te trachten de schade te beperken en maatregelen te treffen die het risico op herhaling tegengaan.

De competentie van de psycholoog

Een psycholoog schoolt zichzelf permanent bij, reflecteert zelfkritisch over de manier waarop hij zijn vak beoefent en over zijn persoonlijke betrokkenheid daarin. Hij beperkt zich tot behandelvormen waarvoor hij door opleiding, training of ervaring feitelijk gekwalificeerd is. Hij is ook verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle doorverwijzing van cliënten die hij niet zelf of niet langer kan helpen.

De integriteit en de eerlijkheid van de psycholoog

Een psycholoog communiceert op een eerlijke, waarheidsgetrouwe en voor de cliënt begrijpelijke manier. Hij stelt geen handelingen die de cliënt schade kunnen berokkenen en past geen technieken toe die niet in verhouding staan tot het probleem. Hij gaat met de cliënt geen privérelaties aan en beperkt zich ten overstaan van de cliënt tot één professionele rol (bv. ofwel therapeut, ofwel gerechtsdeskundige).

Voor meer info over de deontologie van de psycholoog en over het beroep van psycholoog kan je terecht op de website van de Psychologencommissie

Welke hulp mag je verwachten?

Psychologische hulpverlening is menselijk maatwerk. Schijnbaar gelijkaardige problemen kunnen een heel verschillende achtergrond hebben en dus ook een andere aanpak vereisen. Daarom bestaat elk aanbod in een flexibele, vraaggerichte combinatie van elkaar aanvullende hulpvormen. 

Met welke problemen kan je hier terecht?

In De Sprekerij kan je met heel wat soorten psychologische en psychosociale problemen terecht. Zowel jongeren vanaf 16 jaar als volwassenen zijn welkom. Als dat mogelijk en wenselijk is, werkt De Sprekerij graag samen met andere betrokken hulpverleners of diensten (huisarts, school, voorziening, enz.).